fbpx

Totalleverandør av reklamemateriell, messe- og profileringsløsninger.

Totalleverandør av reklamemateriell, messe- og profileringsløsninger.

Våre vilkår og betingelser

 

§1 INNLEDNING

 1. Disse standardvilkår og betingelser gjelder for alle salg av varer og tjenester mellom Brectus Norway AS og Kunden. Kunden er enhver person eller et selskap som aksepterer vilkårene for varer eller tjenester som selger leverer til bestilleren i samsvar med disse betingelsene.
 2. Dersom andre vilkår eller betingelser skal gjelde, skal dette være uttrykkelig bekreftet, og er kun bindende dersom det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom kjøper og selger.

 

§2 AVTALEN

 1. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser). Eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
 2. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene. Går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

§3 PARTENE

Selger:
Firmanavn: Brectus Norway AS
Kontaktadresse: Værftsgata 7B, 1511 Moss
E-post: post@brectus.no
Telefonnummer: +47 21 45 64 00
Organisasjonsnummer: 816 836 492 MVA

Kjøper er den person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som foretar bestillingen.

 

§4 PRISER OG PRISENDRINGER

 1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive gjeldende merverdiavgift, ferdigstilling og frakt. Prisene kan endres dersom eksterne forhold som selger ikke kan gjøre noe med, blir endret. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, for eksempel på selgers nettsider eller ved kontakt på telefon eller e-post. Dersom en eventuell økning i ordrens totalpris på over 5% og over 300 kroner ekskl. mva. fra bestillingsdato finner sted, er det selgers ansvar å ta kontakt med kjøperen via e-post, brev, telefaks eller telefon, for å høre om bestillingen fortsatt står ved lag med den nye prisen. Selger tar også forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kjøperen dokumentere overfor selger.
 2. I prisen inngår ikke eventuelle omkostninger som påløper etter at kontrakten er inngått på grunn av ufullstendig eller mangelfullt grunnlagsmateriell. Selgers meromkostninger på grunn av forhold som kan tilskrives kunden etter kontraktinngåelse, slik som ønsker om endringer eller tillegg i leveransens innhold, kan også medføre tillegg til avtalt pris. Selger plikter å informere kjøper skriftlig om årsak og omfang av eventuelle ekstra omkostninger.

 

§5 LEVERING

 1. Normal produksjonstid er oppgitt på den enkelte vare, og regnes fra det tidspunkt godkjent korrektur foreligger, eller nødvendig grunnlagsmateriell er mottatt fra kjøper.
 2. Selger skal så snart som praktisk mulig underrette kjøper om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder også forhold nevnt under pkt. 3.2. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 virkedager etter levering for å kunne gjøres gjeldende.
 3. Kjøperen kan heve kjøpet kun dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd, eller selger ikke klarer å levere innen rimelig tilleggsfrist (jfr. Kjøpsloven § 25). Dersom kunden blir skadelidende som følge av sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset til maksimalt 10% av fakturabeløpet for den forsinkede varen.
 4. Dersom varen er spesielt tilvirket for kunden, og selger ikke uten vesentlig tap kan disponere varen på annen måte, kan kjøperen bare heve kjøpet dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet (jfr. Kjøpsloven § 26).

 

§6 RISIKO

 1. Hvis ikke annet er særskilt avtalt skriftlig på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert fra selger til befrakteren eller kjøperen.

 

§7 BETALING

 1. Betaling skal skje innen 10 dager etter fakturadato.
 2. Ved spesielt store oppdrag, eller oppdrag som har en produksjonstid over to uker, har selger rett til å fakturere akonto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.
 3. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige (herunder privatpersoner der kredittverdighet ikke kan måles) kreves det forhåndsbetaling.

 

§8 RENTER OG PURREGEBYR

 1. For privatpersoner beregnes morarenter og purregebyr til den til enhver tid maksimale sats for disse. For firmaer, organisasjoner, offentlige etater og andre bedriftskunder er det med dette avtalt at morarenter/inkassovarsel settes til 1,5% per mnd. etter betalingsdato.
 2. Ved utsending av purring/inkassovarsel vil purregebyr også beregnes. Dette kan settes til den til enhver tid maksimale purregebyrsats gitt av myndighetene.

 

§9 SALGSPANT

 1. Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturasummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens §3-14 flg.

 

§10 RETURRETT

Alle bestillinger betraktes som bindende. Ønskes varen returnert til oss gjelder følgende:

 1. Gjelder for privatpersoner:
  Selger følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for retur med rett til pengene tilbake. Angrerettloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen. For eksempel via Direct Mail som brev eller e-post eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Varen må returneres til selger uåpnet og ubrukt innen 14 dager fra selgers forsendelsesdato. For varer hvor forsegling eller emballasje er brutt, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med selger på forhånd. I slike tilfeller kan kjøperen ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen. Ved korrekt gjennomført retur i henhold til angrerettloven tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Eventuelle utlagte gebyrer refunderes ikke.
 2. Gjelder for privatpersoner:
  Ved kundeinitierte ordrer (for eksempel e-postbestillinger eller telefonbestillinger uten oppfordring eller uten direkte tilbud fra selger på forhånd) er det ingen angrerett i lovens forstand.
 3. Gjelder for firmaer, offentlige etater, institusjoner og bedrifter/næringsdrivende:
  Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd, og fraktkostnadene ved retur betales av kunden. Retur uten avtale krediteres ikke.

 

§11 REKLAMASJONSRETT

 1. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for forbrukerkjøp (privatpersoner) er 2 år. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for næringsskjøp (firmaer, institusjoner, organisasjoner, etater, foreninger, bedrifter/næringsdrivende) er 2 år.

 

§12 MANGLER

 1. Selger har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har påpekt i korrektur.
 2. Dersom kunden oppfatter leveransen som mangelfull, må skriftlig reklamasjon foreligge hos selger innen 8 virkedager etter levering på kjøpers oppgitte leveringsadresse.
 3. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 (for privatpersoner). Eller kjøpsloven §§ 30-40 (for firma, institusjoner, organisasjoner, etater, foreninger, bedrifter eller næringsdrivende) etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
 4. Dersom mangelen ikke hindrer at produktet kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse i markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav på prisreduksjon. Selger er maksimalt begrenset til 25% av fakturabeløp for den påklagede vare.
 5. Kunden kan ikke under noen omstendighet kreve dekning for indirekte tap på grunn av mangler ved leveransen.
 6. Selger forbeholder seg retten til først å ha mulighet til å rette opp mangelfull leveranse med en ny – evt. en supplerende leveranse, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

 

§13 BRUDD PÅ SALGSBETINGELSER

 1. En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som ble avtalt ved inngåelse av ordren. Et slikt brudd fra kjøper fritar selger fra å følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påføres selger på grunn av kjøpers brudd på salgsbetingelsene, skal betales av kjøper.

 

§14 ANSVARSBEGRENSNING

 1. Selger har rett til å fravike kontraktsfestet tilvirking og levering ved Force Majeure, inkludert men ikke begrenset til streik, lockout eller annen form for arbeidskamp, ulykker, krig, brann, eller tilsvarende omfattende uforutsette hendelser utenfor selgers kontroll.
 2. Det er kundens ansvar at de juridiske rettighetene til alle elementer er avklart og i orden. Tvister og eventuelle økonomiske krav basert på bruk av bilder eller andre elementer levert av kunden, er ikke selgers ansvar.

 

§15 TVISTER

 1. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser, hører inn under de ordinære domstoler, med Moss Tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå, skal bedømmes i henhold til norske lover.

 

§16 MARKEDSFØRING

 1. Ved å handle hos oss godkjenner du at vi har retten til å sende deg nyhetsbrev og annen markedsføring i fremtiden.